Hedegaard Madsen Lønstrup - Telefon 98 96 01 01 hm@hedegaard-madsen.dk

Vi står stadig til rådighed for vurdering og fremvisning og benytter naturligvis værnemidler i henhold til gældende regler for håndtering af Corona-virus.
Ring eller skriv, som I plejer.

Vi vil gerne hjælpe med det hele...

BBR-meddelelse

Udskrift af kommunens registrering af en ejendoms størrelse, bygningens alder, beliggenhed, indretning, tekniske forhold, tilbygninger, udhuse m.v. BBR er en forkortelse for Bygnings- og Bolig Registret.

Betinget skøde

Et skøde, hvor overdragelsen af ejendommen er betinget af, at visse betingelser skal være opfyldt, inden ejendomsretten er endeligt overdraget.

Byggepligt

Anvendes f.eks. i forbindelse med udstykning af parcelhusgrunde for at undgå spekulationsopkøb af jorden. Indføres som et krav i købsaftalen/skødet om, at byggeriet skal være påbegyndt inden en nærmere fastsat frist på normalt to år.

Differencerente

Anvendes når et realkreditlån indfries til kurs 100 uden varsel. Betales for perioden fra indfrielsestidspunktet og indtil den obligationstermin, hvortil man kunne opsige lånet. Differencerenten skal kompensere for forskellen mellem den rente på det gamle låns obligationer, som realkreditinstituttet skal betale til obligationsejerne, og den rente instituttet selv kan opnå ved at indsætte indfrielsesbeløbet på en konto i et pengeinstitut i samme periode (godtgørelsesrente).

Diskonto

Den af Nationalbanken fastsatte officielle udlånsrente, som pengeinstitutterne kan låne til i Nationalbanken.

Energimærke

Lovpligtig rapport, der udarbejdes af en autoriseret bygningssagkyndig og omfatter oplysninger om ejendommens energi- og vandforbrug, CO2-udslip, energiplan med anbefalede besparelser samt oplysninger om boligens energi- og isoleringstilstand.

Ejerskifteforsikring

Forsikring mod skjulte skader, der konstateres efter en hushandel. Se også Køberforsikring og Sælgeransvarsforsikring.

FlexGaranti©

Rentetilpasningslån, der rentetilpasses to gange årligt, og hvor der er loft over renten. Udbydes af Realkredit Danmark.

FlexLån©

Rentetilpasningslån, som udnytter den renteforskel, der sædvanligvis er mellem obligationer med henholdsvis lang og kort løbetid, hvor renten på korte obligationer ofte er lavere end renten på lange obligationer. Der kan vælges mellem forskellige typer FlexLån®, og det aftales med låntager, hvor ofte renten skal tilpasses (hvert år, hvert andet år eller andet), og hvor stor en procentdel af det samlede lån, der skal rentetilpasses (op til 100%). FlexLån® udbydes af Realkredit Danmark .

Formidlingsaftale

En skriftlig aftale, der indgås mellem sælger og ejendomsmægler. Fastsætter de retningslinier, der gælder for salgsarbejdet, og de omkostninger sælgeren skal afholde.

Garanti

Pengeinstitutter, visse advokater, forsikringsselskaber o.a. kan stille garanti for realkreditinstituttets modtagelse af det tinglyste, anmærkningsfrie pantebrev, således at ejerskiftelånet kan udbetales straks, når de øvrige betingelser for låneudbetaling er opfyldt. Endvidere kan pengeinstitutter og forsikringsselskaber stille garanti for en del af den kontante udbetaling, når det er aftalt i slutsedlen.

Grundejerforening

Sammenslutning af grundejere. Foreningen varetager medlemmernes interesser, f.eks. i forholdet til det offentlige i miljøsager og spørgsmål om vejforhold eller lokalplaner.

U-værdi

Energibehovsberegning, der angiver bygningens maksimale nettoenergibehov. Desto lavere U-værdi desto bedre isoleringsevne har konstruktionen.
Tidligere anvendtes betegnelsen K-værdi for stort set samme beregning.

Kontantlån

Realkreditlån, der udbetales kontant, så køber undgår kurstab mod at betale en højere rente. Det er kun kontantlånsbeløbet, der tinglyses i tingbogen. Det kurstab, der opstår ved obligationssalget, omregnes til renteudgifter og betales derved via ydelsen.

Kontantpris

Den pris, køber kan erhverve ejendomme til ved at betale kontant pr. en given dato. Kontantprisen skal altid fremgå af salgsopstillingen.

Kontantværdi

En omregning af lån til kontant beløb, f.eks. er kontantværdien af et nyt realkreditlån kursværdi minus alle låneomkostninger.

Ejendomsværdiskat

Beskatning af ejerboliger. Ejendomsværdiskatten udgør en nærmere fastsat promille af ejendomsværdien og betales over personskattebilletten.

Matrikelkort

Et kort, der anvendes til identifikation af en ejendom, og som indeholder oplysninger om ejendommens matrikelnummer og arealer, grænserne for de enkelte ejendomme samt oplysninger om mål til fastlæggelse af skellene.

Morarenter

De renter, debitor skal betale, når han betaler for sent.

Offentlig ejendomsværdi

Det beløb, vurderingsmyndighederne ansætter ejendommens kontante værdi til. Værdien deles op i en grundværdi og en bygningsværdi, som til sammen udgør ejendomsværdien. Grundværdien anvendes ved beregning af ejendomsskat, og den samlede ejendomsværdi anvendes ved beregning af ejendomsværdiskatten.

Oplysningspligt

Sælger skal oplyse køber om alle relevante forhold ved den faste ejendom. Eksempelvis om der er eller har været alvorlige skader på ejendommen.

Pantebrev

Et gældsbrev med pant i et aktiv, f.eks. en fast ejendom.

Prioritet

1) Et pantesikret tilgodehavende i fast ejendom.
2) Et udtryk for de pantesikrede tilgodehavenders rangorden. Hvis et pantebrev står som 1. prioritet, skal kreditors tilgodehavende vedrørende dette pantebrev ved en tvangsauktion betales fuldt ud, før 2. prioritetshaveren skal gøre krav på betaling. På samme måde skal 2. prioritetshaverens krav betales fuldt ud, før 3. prioritetshaveren kan gøre krav på betaling og så fremdeles.

Privat pantebrev

Privat lån med pant i en ejendom, oftest sælgerpantebrev, hvilket vil sige, at pantebrevet er udstedt til sælger i forbindelse med salg af en ejendom.

Refusionsopgørelse

Opgørelse, hvor udgifterne til renter, skatter, forsikringer, renovation, vand m.v. fordeles mellem køber og sælger, således at sælger betaler disse til overtagelsesdagen.

Rentetilpasningslån

Kontantlån, der udnytter renteforskellen mellem obligationer med henholdsvis lang og kort løbetid. Se FlexLån®.

Restgæld

Det beløb, man skylder væk. Restgælden beregnes for hver termin, idet afdraget løbende fradrages hovedstolen. På et kontantlån er der to former for restgæld, obligationsrestgælden og den kontante restgæld (pantebrevsgælden). Når et kontantlån skal indfris, skal låntager betale kursværdien af obligationsrestgælden.

Salgsbudget

Opgørelse af det provenu (overskud), som forventes at fremkomme ved handelen. Opgørelsen er normalt opdelt i indtægter og udgifter, herunder prioriteter, som skal indfris, samt handelsomkostninger. Udarbejdelse af beregningen er en del af ejendomsmæglerens pligter.

Skøde

Dokument, som fastlægger vilkårene for overdragelsen af en fast ejendom, som regel på grundlag af en købsaftale. Skødet kan være ubetinget eller betinget af f.eks. købesummens betaling. Normalt er køber og sælger allerede forpligtede ved underskrift på købsaftalen.

Sælgerpantebrev

Det pantebrev, som køber udsteder til sælger til sikkerhed for restkøbesummen (købesum med fradrag af restgæld på overtagne prioriteter + udbetaling) ved køb af fast ejendom og som har pant i den købte ejendom.

Tilstandsrapport

Rapport over boligens tilstand, der udarbejdes efter en byggeteknisk gennemgang. Tilstandsrapporten udarbejdes af en byggesagkyndig og danner grundlag for forsikringsselskabets tilbud om ejerskifteforsikring til køber. Bemærk, at tilstandsrapport ikke kan udarbejdes for alle typer ejendomme.

Tinglysning

Offentlig registrering på tinglysningskontoret af alle rettigheder og forpligtelser over bestemte faste ejendomme.

Tinglysningsafgift

Afgift til staten, der betales i forbindelse med tinglysning af dokumenter. Består af dels en fast afgift og en variabel afgift.

Tvangsauktion

Tvangsmæssigt auktionssalg af en ejendom eller en løsøregenstand, som en kreditor har foretaget udlæg i. Ved tvangsauktion over fast ejendom bortfalder de panterettigheder, som ikke bliver dækket af den købesum, ejendommen opnår på auktionen. Den personlige fordring mod debitor består derimod normalt.

Vitterlighedsvidne

Person, der ved sin underskrift bevidner at have overværet oprettelsen af et dokument. Der kræves to vitterlighedsvidner eller én advokat på de dokumenter, der skal tinglyses (pantebrev og skøder).